Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dbamy o środowisko

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

Mapa

strony

Infrastruktura

Zamówienia

Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór."

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór."

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241988341

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Leśna 3 lokal 1

1.4.2.) Miejscowość: Janów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-253

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 34 363 40 34

1.4.8.) Numer faksu: +48 34 314-13-53

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgk-janow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-janow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061984/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-05-22 13:28

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót dla Wykonawcy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej

z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór na działkach o nr ewid. 762, 763, 764/1, 764/5, 766, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783/2, 783/3, 918/2, 919/2,

2021-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

1403/6, 1460, 1463, 1464, 1472/1, 1478, 1479, 1485/1, 1485/2 obręb 0002 Bystrzanowice, j. ewid.

240403_2 Janów, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104– 107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-06-07 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

  1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.

wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). UWAGA:W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

  1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń.UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

  1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należydołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
  2. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) Wykonawcy;

  1. każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego zewspólników spółki cywilnej;
  2. podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celuspełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

(punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ). 3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach

18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zgodnie z art. 118 ust.

4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  1. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotuudostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  2. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawcapolega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.

konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5) Dowód wpłaty wadium.

Zdjęcie: Widok zewnątrz, przy garażu.
Logo serwisu.

ZGK Janów
Sp. z o.o.

Zdjęcie: Widok wewnątrz.
Zdjęcie: Widok zewnątrz, od strony polany.
Zdjęcie: Beczkowóz.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Ukryj moduł.